Българският законодател все още не е посочил сексуалната ориентация сред защитените срещу престъпления от омраза признаци в Наказателния кодекс (НК). С измененията на НК, приети от 41-то Народно събрание на 13 април 2011 г., бяха допълнени текстове, регламентиращи престъпления против равенството на гражданите. По този начин наказателноправната защита на някои основни права и свободи на гражданите съществено се подобри. Въпреки разширяването на признаците от субективна страна на определени престъпления, през 2021 година в действащите наказателноправни разпоредби не са регламентирани хипотезите на проповядване на дискриминация или насилие, основани на сексуална ориентация и/или полова идентичност. Така някои престъпление от омраза са обявени от закона за наказуеми, а други, които са със същата степен на обществена опасност, остават нерегистрирани, непреследвани и несанкционирани. Разпоредбите на Наказателния кодекс относно престъпленията от омраза и езика на омразата, общото антидискриминационно и медийно законодателство следва да бъдат изменени така, че да включват сексуалната ориентация, половата идентичност и половите характеристики като основания за наличие на предразсъдък и дискриминация, както и като утежняващи обстоятелства според случая.